AD & ART PAF Revisi Agustus 2010

ANGGARAN DASAR

 

MUKADIMAH :

Menyadari akan pentingnya peran fotografi dalam kehidupan modern, baik sebagai ungkapan seni maupun sebagai alat komunikasi, maka para anggota Perhimpunan Amatir Foto Bandung pada tahun 2010 ini bersepakat untuk memperbaharui Anggaran Dasar Preanger Amateur Foto Vereniging, baik dalam hal semangat maupun tujuannya, agar sesuai dengan tuntutan kehidupan masa kini. Preanger Amateur Foto Vereniging didirikan pada tanggal 15 Februari 1924, kemudian diubah namanya menjadi Perhimpunan Amatir Foto Bandung pada tahun 1954. Para anggotanya berkeyakinan bahwa dengan jiwa baru ini Perhimpunan Amatir Foto Bandung akan dapat lebih banyak menyumbangkan jasa-jasanya bagi perkembangan dan kemajuan seni fotografi di tanah air.
 

Pasal 1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN dan AFILIASI

Perhimpunan ini bernama: Perhimpunan Amatir Foto Bandung, disingkat PAF Bandung, bertempat kedudukan di Bandung.
 

Pasal 2

MASA PENDIRIAN

Perhimpunan Amatir Foto Bandung adalah lanjutan dari Preanger Amateur Foto Vereniging, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
 

Pasal 3

MAKSUD dan TUJUAN

Perhimpunan Amatir Foto Bandung dimaksudkan sebagai organisasi penggemar fotografi yang bertujuan:

 1. Mengembangkan fotografi, baik sebagai seni maupun alat komunikasi dalam arti kata yang seluas-luasnya.
 2. Mengabdikan keahlian kepada masyarakat sesuai dengan daya kemampuannya.
 3. Membina persaudaraan dalam arti seluas-luasnya di antara peminat-peminat fotografi di dalam perhimpunan dan di luar perhimpunan, dengan tidak membeda-bedakan golongan, keagamaan dan aliran politik, serta tidak berafiliasi dengan organisasi politik.

 

Pasal 4

KEGIATAN-KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan yang disebutkan dalam Pasal 3, maka Perhimpunan Amatir Foto Bandung mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

 1. Menyelenggarakan pameran, lomba dan bimbingan teknis di bidang fotografi.
 2. Mengadakan penerbitan-penerbitan seperti buletin, katalog, dan karya tulis lain yang berkaitan dengan fotografi.
 3. Menyelenggarakan ceramah-ceramah dan pertemuan-pertemuan dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat pada umumnya, dan dengan anggota perhimpunan-perhimpunan fotografi lain pada khususnya.
 4. Menjalin jaringan kerjasama dengan perhimpunan-perhimpunan fotografi maupun fotografer di dalam maupun di luar negeri, untuk membina persaudaraan dan pertukaran gagasan serta pengalaman dalam bidang fotografi.
 5. Mengadakan eksperimen-eksperimen untuk pengayaan dimensi estetik dan teknik fotografi.
 6. Melaksanakan aktivitas produktif lainnya dalam bidang fotografi, yang tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.

 

Pasal 5

KEANGGOTAAN

Keanggotaan Perhimpunan Amatir Foto Bandung terdiri dari :

 1. Anggota Biasa
 2. Anggota Luar Biasa
 3. Anggota Kehormatan

Ketentuan mengenai keanggotaan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
 

Pasal 6

BADAN PENGURUS

 1. Perhimpunan Amatir Foto Bandung berada di bawah tanggung jawab Badan Pengurus, dan sehari-hari dipimpin oleh Pengurus Harian yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota biasa, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengurus wajib memperhatikan arahan, pertimbangan dan kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pembina Perhimpunan Amatir Foto Bandung sebagai badan normatif tertinggi.
 3. Ketua bertugas mewakili Perhimpunan baik di dalam maupun di luar hukum, dan atas nama Perhimpunan melakukan segala tindakan untuk kepentingan Perhimpunan, kecuali untuk akad pinjam-meminjam dana dengan pihak bank atau pihak ketiga lainnya.
 4. Ketua Perhimpunan dipilih untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dalam suatu rapat umum anggota. Masa bakti Ketua Perhimpunan maksimum 2 (dua) kali berturut-turut.
 5. Ketua Perhimpunan terpilih berkewajiban membentuk Badan Pengurus dan memfasilitasi pembentukan Dewan Pembina Perhimpunan Amatir Foto Bandung yang lengkap, guna menjamin lancarnya kegiatan Perhimpunan, selambat-lambatnya dua bulan setalah terpilih.

 

Pasal 7

DEWAN PEMBINA

 1. Dewan Pembina Perhimpunan Amatir Foto Bandung merupakan badan normatif yang berfungsi sebagai guardian of values dan quality assurance, bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan kebijakan bagi Badan Pengurus sebagai badan eksekutif, dan melakukan penilaian serta verifikasi atas hal yang berkaitan dengan etika, pemberian penghargaan, gelar, dan lain-lain.
 2. Keanggotaan Dewan Pembina Perhimpunan Amatir Foto Bandung terdiri dari minimal 7 (tujuh) orang anggota yang terdiri dari 4 (empat) anggota kehormatan dan 3 (tiga) anggota biasa yang telah memiliki masa keanggotaan minimum 2 (dua) tahun dan dipilih dalam rapat Pengurus Perhimpunana Amatir Foto Bandung. Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Amatir Foto Bandung dipilih di antara dan oleh anggotanya. Masa bakti Dewan Pembina Perhimpunan Amatir Foto Bandung adalah 5 (lima) tahun.
 3. Pergantian Sela keanggotaan Dewan Pembina Perhimpunan Amatir Foto Bandung dapat dilakukan atas permintaan anggota yang bersangkutan, dengan pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Amatir Foto Bandung.
 4. Khusus untuk Pertimbangan Gelar, Dewan Pembina dapat membentuk komisi dari anggotanya yang terdiri dari anggota kehormatan dan anggota biasa.

 

Pasal 8

RAPAT-RAPAT dan HAK SUARA

 1. Rapat Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu.
 2. Rapat umum anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
 3. Rapat umum luar biasa dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Badan Pengurus, atau jika dikehendaki oleh sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah anggota biasa yang ter-registrasi dan aktif.
 4. Rapat umum luar biasa adalah sah (kuorum) apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh setengah ditambah satu orang dari jumlah seluruh anggota biasa yang ter-registrasi dan aktif. Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat akan diundur selama 1 jam, dan apabila setelah pengunduran 1 jam tersebut kuorum masih tidak tercapai, maka rapat akan dianggap sah dengan tidak memandang persyaratan kuorum lagi.
 5. Panggilan undangan untuk semua rapat-rapat harus dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya oleh Badan Pengurus, melalui surat panggilan/undangan/media elektronik yang resmi.
 6. Tiap anggota biasa mengeluarkan satu surara.
 7. Segala keputusan diambil secara musyawarah atau dengan suara terbanyak, kecuali jika dalam rapat ditentukan cara yag lain.

 

Pasal 9

KEUANGAN dan DANA

 1. Keuangan dan dana-dana Perhimpunan diperoleh dari:
  1. Uang pangkal dan iuran tahunan para anggota
  2. Sumbangan-sumbangan dan sponsorship
  3. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan hukum.
 2. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun pertahun dan dilaporkan kepada anggota, dengan tembusan kepada Dewan Pembina Perhimpunan Amatir Foto Bandung.

 

Pasal 10

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

 1. Rancangan perubahan Anggaran Dasar disiapkan oleh Panitia Adhoc yang dibentuk oleh Badan Pengurus Perhimpunan Amatir Foto Bandung dan disetujui oleh Dewan Pembina Perhimpunan Amatir Foto Bandung.
 2. Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan dalam suatu rapat umum yang khusus diadakan untuk kepentingan tersebut, dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh setengah ditambah satu dari jumlah seluruh anggota biasa yang ter-registrasi dan aktif. Keputusan rapat umum untuk Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila didukung oleh setengah ditambah satu orang dari peserta rapat umum yang hadir. Sosialisasi perubahan Anggaran Dasar disampaikan kepada seluruh anggota minimum 1 (satu) bulan sebelumnya melalui surat dan atau berita dalam buletin.
 3. Pembubaran Perhimpunan hanya dapat dilaksanakan dalam suatu rapat umum luar biasa yang khusus diadakan untuk kepentingan tesebut, dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh tiga perempat dari jumlah seluruh anggota biasa yang ter-registrasi dan aktif. Keputusan rapat umum untuk Pembubaran Perhimpunan dinyatakan sah apabila didukung oleh tiga perempat dari peserta rapat umum yang hadir. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) minggu. Ketentuan dalam pasal 8 ayat 4 tidak berlaku dalam rapat Pembubaran Perhimpunan.

 
 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 1

KEANGGOTAAN

 1. Keanggotaan Perhimpunan terdiri dari:
  1. Anggota Biasa, yaitu mereka yang berkewarganegaraan Indonesia dan atas permintaannya sendiri berkeinginan menjadi anggota Perhimpunan Amatir Foto Bandung, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri.
  2. Anggota Luar Biasa, yaitu mereka yang bukan warga negara Indonesia dan atas permintaannya sendiri berkeinginan menjadi anggota Perhimpunan Amatir Foto Bandung.
  3. Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang telah ataupun belum tercatat sebagai anggota Perhimpunan Amatir Foto Bandung, warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang oleh Badan Pengurus Perhimpunan Amatir Foto Bandung diangkat menjadi Anggota Kehormatan karena prestasinya dalam bidang fotografi, jasa-jasanya terhadap Perhimpunan dan perkembangan fotografi pada umumnya.
 2. Penerimaan Anggota:
  1. Permintaan untuk menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diajukan secara tertulis kepada Badan Pengurus Perhimpunan Amatir Foto Bandung.
  2. Anggota Kehormatan diusulkan oleh salah seorang anggota Pengurus dan didukung oleh anggota pengurus lain dalam suatu rapat Badan Pengurus, dan disahkan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pembina.
 3. Keanggotaan berakhir karena:
  1. Anggota tersebut meninggal dunia.
  2. Atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat permohonan/pernyataan berhenti secara tertulis ditujukan kepada Badan Pengurus.
  3. Pemutusan keanggotaan karena kelalaian memenuhi kewajiban pembayaran iuran anggota selama 1 (satu) tahun, setelah mendapat peringatan.
  4. Pemutusan keanggotaan oleh Perhimpunan, diambil berdasarkan usulan Bada Pengurus dan persetujuan Dewan Pembina, setelah anggota tersebut terbukti kesalahannya, yaitu merugikan nama baik dan kehormatan serta melanggar peraturan-peraturan Perhimpunan Amatir Foto Bandung.

 

Pasal 2

BADAN PENGURUS

 1. Badan Pengurus Perhimpunan Amatir Foto Bandung bertanggung-jawab penuh atas segala kegiatan operasional Perhimpunan, minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi.
 2. Ketua dipilih melalui rapat umum anggota. Pencalonan Ketua harus diajukan dan didukung sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) anggota biasa.
 3. Wakil Ketua bertugas mewakili Ketua di dalam maupun di luar Perhimpunan.
 4. Sekretaris bertugas melakukan segala pekerjaan administrasi, korespondensi dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kesekretariatan.
 5. Bendahara bertugas mengelola keuangan Perhimpunan, termasuk menarik iuran keanggotaan.
 6. Seksi-seksi bertugas melaksanakan serta menjamin lancarnya berbagai kegiatan Perhimpunan yang telah didelegasikan kepadanya.
 7. Anggota Badan Pengurus yang telah lewat masa jabatannya, dapat dipilih kembali dalam periode kepengurusan berikutnya.
 8. Serah terima jabatan Badan Pengurus dilakukan pada pertemuan bulanan di bulan Desember.

 

Pasal 3

DEWAN PEMBINA

Dewan Pembina Perhimpunan Amatir Foto Bandung memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam hal :

 1. Penegakan norma dan etika dalam organisasi.
 2. Pengarahan dan pertimbangan kebijakan organisasi.
 3. Pengawasan mekanisme organisasi dan kepengurusan.
 4. Pelaksanaan audit kegiatan dan keuangan.
 5. Sistem penetapan peringkat keanggotaan.
 6. Pemberian penghargaan, gelar dan anugrah.

 

Pasal 4

RAPAT-RAPAT DAN PERTEMUAN

 1. Yang dimaksuda dengan rapat umum anggota adalah:
  1. Rapat Tahunan.
  2. Rapat pemilihan ketua baru, jika masa jabatan ketua lama telah selesai.
 2. Dalam rapat umum anggota tahunan, Ketua berkewajiban memberikan laporan pertanggung-jawaban mengenai:
  1. Keadaan dan kegiatan perhimpunan selama masa jabatannya.
  2. Kondisi keuangan perhimpunan.
  3. Hal-hal lain yang berkaitan dengan masa depan dan keberlanjutan perhimpunan.
 3. Usul-usul dari anggota dapat dimasukkan dalam agenda rapat umum, jika diajukan secara tertulis kepada Badan Pengurus, oleh seorang atau lebih anggota yang masing-masing atau bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya seperempat jumlah anggota biasa yang hadir.
 4. Panggilan untuk mengadakan rapat umum anggota, rapat tahunan, pemilihan ketua, dan rapat umum luar biasa, harus dilakukan dengan surat undangan resmi yang dialamatkan kepada tempat tinggal terakhir yang tercatat dalam buku daftar anggota, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
 5. Dalam surat undangan harus disebutkan dengan jelas hari, tanggal, waktu serta tempat di mana rapat akan diadakan, beserta agenda yang akan dibahas.
 6. Untuk setiap rapat umum anggota dan rapat umum luar biasa, harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
 7. Satu kali dalam sebulan harus diadakan pertemuan bulanan Perhimpunan, untuk pelaksanaan kegiatan lomba foto bulanan dan pembahasan rencana kegiatan Perhimpunan, seperti bimbingan teknis, model shooting, foto hunting, darmawisata, dan lain-lain.
 8. Pertemuan bulanan di akhir tahun harus diselenggarakan untuk menyusun rencana kegiatan Perhimpunan satu tahun kedepan, termasuk Best Collection PAF.
 9. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Badan Pengurus, harus dibentuk Panitia Pemilihan Ketua Perhimpunan Amatir Foto Bandung periode berikutnya.

 

Pasal 5

KEUANGAN

 1. Setiap anggota baru diwajibkan membayar biaya administrasi untuk pendaftaran sebagai anggota Perhimpunan, yang besarnya ditentukan oleh Badan Pengurus.
 2. Setiap anggota Perhimpunan, kecuali Anggota Kehormatan, wajib membayar iuran keanggotaan, yang besarnya ditentukan oleh Badan Pengurus.
 3. Keanggotaan seumur hidup diberikan kepada anggota yang telah melunasi biaya yang ditentukan oleh Badan Pengurus.
 4. Besarnya biaya administrasi pendaftaran dan iuran keanggotaan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh Badan Pengurus setiap akhir tahun, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Pembina.
 5. Badan pengurus dapat meneriama sumbangan-sumbangan, atau mengadakan pungutan-pungutan sesuai kebutuan Perhimpunan atau keterlibatan anggota dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan.

 

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 1. Setiap anggota berhak mengetahui rencana kegiatan Perhimpunan, menerima buletin dan surat-surat edaran, serta turut berpatisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perhimpunan.
 2. Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan yang memiliki nomor keanggotaan mempunyai hak berbicara dan memiliki satu suara dalam pemungutan-pemungutan suara. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan yang tidak memiliki nomor keanggotaan memiliki hak berbicara tetapi tidak memiliki hak suara.
 3. Setiap anggota, kecuali anggota kehormatan, wajib membayar iuran keanggotaan secara teratur, serta memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya yang akan diatur dalam peraturan Perhimpunan.

 

Pasal 7

KEPANITIAAN KHUSUS

Untuk menyelenggarakan pemilihan ketua perhimpunan baru, pameran foto, lomba foto, penerbitan buletin, majalah, buku dan kegiatan khusus lainnya, Badan Pengurus dapat membentuk kepanitiaan khusus (Adhoc), yang susunan serta masa kerjanya ditetapkan sesuai keperluan.
 

Pasal 8

HUBUNGAN DENGAN PERHIMPUNAN FOTO LAIN

Hubungan dan jalinan kerja sama yang sebaik-baiknya dilakukan dengan perhimpunan-perhimpunan foto lain, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama untuk lingkup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

 1. Pertemuan-pertemuan untuk pertukaran pendapat dan pengalaman.
 2. Kegiatan bersama berupa pameran, darmawisata, model shooting dan lainnya.
 3. Pertukaran foto-foto untuk dibahas dalam masing-masing perhimpunan.
 4. Kegiatan lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perhimpunan.

 

Pasal 9

PEMBUBARAN PERHIMPUNAN

Bila Perhimpunan dibubarkan, maka dalam rapat pembubaran tersebut ditentukan bahwa barang-barang inventaris Perhimpunan Amatir Foto Bandung akan dihibahkan kepada badan sosial sejenis.
 

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut melalui peraturan khusus yang ditetapkan oleh Badan Pengurus, atau melalui rapat-rapat khusus yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus, dengan memperhatikan kententuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Amatir Foto Bandung.
 
 
Ditetapkan di Bandung pada hari Senin tanggal 9 bulan Agustus tahun 2010
 
 
Perhimpunan Amatir Foto Bandung
Badan Pengurus,

Toni Kusnandar
Ketua
 
 
Panitia Adhoc:

 1. Setiady Tanzil, Hon.E.FPSI, A.FPSI***, Hon.PAF, Hon.LFCN
 2. Harto Solichin Margo, E.FIAP, A.FPSI*, Hon.PAF, PAF*
 3. Wismanto, Hon.E.FPSI, A.FPSI**, Hon.PAF, PAF.A
 4. Budi Wijanto, A.FPSI*, Hon.PAF
 5. Andi Wijaya, A.FPSI*, Hon.PAF
 6. Budhi Ipoeng, A.FPSI*, E.FPSI
 7. Iwan Sudrajat, Hon.PAF
 8. Janto Siswojo, Hon.PAF
 9. Dedy H. Siswandi, A.FPSI**
 10. Dibyo Gahari, A.FPSI*
 11. Paulus Suwito, E.FPSI
 12. Rifan Mulyawan
 13. Toni Kusnandar
 14. Anas Subarnas
 15. Irfan S. Hasim
 16. Lauw Nam Ie
 17. Teddy Suhardja
Open chat